Nest 2017

1  WEEK

2 WEKEN

3 WEKEN

Reu Zwart Wit 1650gr.

4 WEKEN

5 WEKEN

6 WEKEN

7 WEKEN

DAG 3

Reu/Tricolor/418gr.

Reu/Blue merle/400gr

Teef /Tricolor/403 gr.

Reu/Blue merle/375gr.

Reu/Tricolor/384gr.

Reu /Zwar Wit/420gr.

Reu/Blue merle/385gr.

Teef/Blue merle/363gr.

TEEF/TRICOLOR/557gr.

REU/ZWART WIT/585gr.

TEEF/BLUE MERLE/510gr.

REU/BLUE MERLE/530gr.

REU/TRICOLOR/595gr.

BluePrinz Border's Quality GUINNESS

REU/BLUE MERLE/570gr.

REU/BLUE MERLE/534gr.

555gr.

Tricolor /Teef /769 gr.

Tricolor/Reu/ 859gr.

Blue Merle /Reu / 811gr.

GUINNESS/819gr.

Zwart Wit /Reu /868gr.

Qito / 828gr.

Blue Merle /Reu/ 912gr.

Blue Merle /Teef /764gr.

Teef/ tricolor/1013gr.

BluePrinz Border's Quality         /1060gr.

BluePrinz Border's Quality GUINNESS/996gr.

BluePrinz Borde's Quality Qito/1030gr.

Reu/Zwart Wit/1130gr.

BluePrinz Border's Quality EVE/1040gr.

BluePrinz Bordre's Quality           /1186gr.

BluePrinz Border's Quality FLOS/ 1095gr.

QUINN 1510gr.

QUINNESS 1370gr.

Teef Tricolor 1500gr.

FLOS 1590gr.

Reu Blue Merle 1690gr.

EVE 1500gr.

QITO 1500gr.

?

QUINN

QUTE

QITO

2230 gr.

RIKO

2050 gr.

2090 gr.

GUINNESS

1870 gr.

2220 gr.

FLOS

2090 gr.

EVE

2200 gr.

2180 gr.